روند آغاز همکاری با هلثیو به چه شکل است؟
هـلثیو پـس از دریافـت طـرح کسب‌و‌کار، بـررسی و ارزیابی آن را شـروع می‌کند. در صـورتی که تیم و طـرح کسب‌و‌کار، اسـتانـداردهـای مـورد نـظر را داشـته بـاشـد، جـلسات ارائـه و مـعرفی بیشتر تشکیل می‌شوند. و در صـورت تـوافـق طـرفین، نهایتا طرح به مرحله قرارداد و سرمایه‌گذاری می‌رسد.

منظور از استانداردها چیست؟
هلثیو طرح‌ها و ایده‌ها را از چند جنبه مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد:
تـوانـایی و یکپارچگی تیم کارآفـرین، امکان سنجی طـرح و ایده، نیازسنجی بـازار و تـوجیه اقـتصادی طـرح و ایده و امکان رشد آن.
هـرکدام از مـوارد بـالا بـه‌صـورت کیفی و کمی بـررسی می‌شـونـد و بـا تـوجـه بـه تنوع و گسـترده بـودن صـنعت سـلامـت، هرکدام از شاخص‌ها متناسب با طرح و ایده مشخص می‌شوند.

دوره شتابدهی هلثیو چه مدت است؟
6 تا 9 ماه

مقدار سرمایه‌گذاری اولیه هلثیو چه مقدار است؟
بـه‌دلیل گسـتردگی و هـزینه‌بـر بـودن صـنعت سـلامـت، مـقدار پیش‌فـرضی را مـد نـظر نـدارد. مـقدار بـذرمـایه بـراي طـرح‌هـا بین 50 تا 500 میلیون تومان می‌تواند باشد.

اگـر فـقط ایده یا طـرح وجـود داشـته بـاشـد و هـنوز تیمی تشکیل نشـده بـاشـد امکان شـروع همکاری
هست؟
یکی از فعالیت‌های هلثیو به‌عنوان یک استارتاپ استودیو، کمک به تشکیل تیم براي راه‌اندازی کسب‌و‌کار است.

علاوه‌بر بذرمایه، چه امکانات دیگری را هلثیو فراهم می‌کند؟
مـشاوره‌هـای مـالی، حـقوقی و فنی، مـعرفی نـماینده و مـنتور بـه تیم کارآفـرین، در اختیار گـذاشـتن فـضای کار، بـرگـزاری کارگاه‌های آموزشی مرتبط، متصل کردن تیم‌ها به شبکه‌های موجود در حوزه سلامت و…