1. روند آغاز همکاري با هلثیو به چه شکل است؟
هـلثیو پـس از دریافـت طـرح کسب‌و‌کار، بـررسی و ارزیابی آن را شـروع می‌کند. در صـورتی که تیم و طـرح کسب‌و‌کار،
اسـتانـداردهـاي مـورد نـظر را داشـته بـاشـد، جـلسات ارائـه و مـعرفی بیشتر تشکیل می‌شونـد. و در صـورت تـوافـق طـرفین،
نهایتا طرح به مرحله قرارداد و سرمایه‌گذاري برسد.
2. منظور از استانداردها چیست؟
هلثیو طرح‌ها و ایده‌ها را از چند جنبه مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد:
تـوانـایی و یکپارچگی تیم کارآفـرین، امکان سنجی طـرح و ایده، نیازسنجی بـازار و تـوجیه اقـتصادي طـرح و ایده و امکان
رشد آن.
هـرکدام از مـوارد بـالا بـه‌صـورت کیفی و کمی بـررسی می‌شـونـد و بـا تـوجـه بـه تنوع و گسـترده بـودن صـنعت سـلامـت،
هرکدام از شاخص‌ها متناسب با طرح و ایده مشخص می‌شوند.
3. دوره شتابدهی هلثیو چه مدت است؟
6تا 9ماه
4. مقدار سرمایه‌گذاري اولیه هلثیو چه مقدار است؟
بـه‌دلیل گسـتردگی و هـزینه‌بـر بـودن صـنعت سـلامـت، مـقدار پیش‌فـرضی را مـد نـظر نـدارد. مـقدار بـذرمـایه بـراي طـرح‌هـا بین
50تا 500میلیون تومان می‌تواند باشد.
5. اگـر فـقط ایده یا طـرح وجـود داشـته بـاشـد و هـنوز تیمی تشکیل نشـده بـاشـد امکان شـروع همکاري
هست؟
یکی از فعالیت‌هاي هلثیو به‌عنوان یک استارتاپ استودیو، کمک به تشکیل تیم براي راه‌اندازي کسب‌و‌کار است.
6. علاوه‌بر بذرمایه، چه امکانات دیگري را هلثیو فراهم می‌کند؟
مـشاوره‌هـاي مـالی، حـقوقی و فنی، مـعرفی نـماینده و مـنتور بـه تیم کارآفـرین، در اختیار گـذاشـتن فـضاي کار، بـرگـزاري
کارگاه‌هاي آموزشی مرتبط، متصل کردن تیم‌ها به شبکه‌هاي موجود در حوزه سلامت و…